KALEDÁŘ AKCÍ
květen/2024
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2024
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Reprezentace 2024
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky


 

RC AUTOKLUB České Republiky

Zápis
z Valné hromady RC autoklubu ČR


Datum konání: 26. 1. 2002 Praha
Přítomni za výkonný výbor RCAČR: ing. R. Ungr, V. Strupek, L. Kaninová, M. Kubička, Z. Kapička
Přítomni za členskou základnu RCAČR: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou součást zápisu.


Program:

1. Úvod a seznámení s programem valné hromady
2. Volba mandátové komise a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti výkonného výboru RCAČR
4. Informace o stavu hospodaření
5. Změny ve Stanovách RCAČR
6. Doplňující volby do výkonného výboru RCAČR
7. Diskuze
8. Zpráva mandátové komise
9. Předložení návrhu návrhové komise na usnesení Valné hromady
10. Závěr


ad. 1. Zahájení provedl ing. Ungr, přivítal všechny účastníky. Byl projednán a odsouhlasen program zasedání. Proti byl pouze 1 člen s připomínkou, že program neobsahuje zprávu revizní komise - bylo konstatováno, že komunikace revizní komise a výkonného výboru nebyla dostatečná.Výkonný výbor zajistí nápravu a po skončení účetního období seznámí členy zápisem, který bude rozeslán na RC kluby.

ad. 2. Návrh mandátové komise: předseda pan Jurenka – zvolen jednomyslně,
členové: p. Skokan, ing. Hejtmánek.
Návrh návrhové komise: předseda pan Továrek – zvolen jednomyslně,
členové: p. Opl, p. Pála.

ad. 3. Informace o činnosti výkonného výboru za poslední období, kritika klubů za jejich pasivní činnost, celá práce výboru záleží na činnosti klubů a naopak. Otázka změny na některých postech ve výkonném výboru, otázka podpory jednotlivých klubů pro ekonomickou samostatnost, příspěvky klubů pro další činnost musí odpovídat vydaným nákladům.

ad. 4. Zpráva o stavu hospodaření přečetla paní Kaninová, schodek letošního roku se předpokládá cca na 50 tis.Kč. Rozbor nákladů vynaložených na úhradu pro EFRA. Opatření pro příští rok, zmenšit náklady za účast na mezinárodních závodech.

ad. 5. Informace ing. Ungra o změnách vyplývajících z chyb při registraci Stanov.
Změny – které budou zaregistrovány do Stanov.
Přidání modelářských kategorií 1 : 8 IC Buggy - terénní modely automobilů v měřítku 1 : 8 se spalovacími motory, 1 : 10 IC SCALE – modely cestovních automobilů v měřítku 1 : 10 se spalovacími motory 4WD.
Změna stanov byla odsouhlasena jednohlasně.

ad. 6. Na návrh RC autoklubu Brno byl předložen návrh na doplnění výkonného výboru o pana Pokorného.
Návrh jednohlasně odsouhlasen, pan Pokorný byl pověřen vedením sekce 1:10 IC Scale.
Návrh na začlenění sekce E1:12 do sekce E 1:10 Track - odsouhlaseno.
Zpráva mandátové komise je přílohou tohoto zápisu.

ad. 7. Strupek - návrh na založení oficiálních internetových stránek RCAČR - přítomní jednoznačně odsouhlasili náklady z tohoto vyplývající.
Ing.Hejtmánek - otázka oficiální stížnosti RC Hrabůvka na pana Bayera. Celá záležitost bude řešena výkonným výborem do 31. 1. 2002. K informaci vystoupil i pan Adámek, pan Griessl. Pan Macek vystoupil s připomínkou k homologaci trati, není možnost po zahájení závodů konstatovat, že dráha není způsobilá k pořádání MČR.
Pan Picek - RC Olomouc - otázka licence, nechápe proč závodníci neplatí licenci, otázka ekonomie je dnes rozhodující - předsednictvo by se mělo zabývat hlavně touto záležitostí.
Po velice obsáhlé diskuzi ohledně členských příspěvků bylo rozhodnuto, že výkonný výbor rozhodne o zvýšení již pro rok 2002, jednotlivé RC kluby zajistí případné dovybrání peněz.
Tomáš Knopp - RC Bengii Příbram - nárůst kategorie TC E1:10.
Pavel Magda - RC Blansko - otázka licencí, rozšíření členské základny.
Karel Macek - otázka licencí, všichni závodníci by měli mít licenci.
Po rozsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto a schváleno, že na závodních drahách, které patří registrovaným klubům v RCACR se mohou zúčastnit závodů pouze jezdci vlastnící členskou legitimaci RCAČR a zaplacenými členskými příspěvky. Kluby jsou povinny toto kontrolovat a zajistit.

ad. 8. Zpráva mandátové komise - valné hromady se zúčastnilo 27 zástupců RC klubů, což je více jak 50 % a valná hromada je usnášení schopná.

ad. 9. Valná hromada odsouhlasila většinou hlasů:
- Zprávu o činnosti výkonného výboru za minulé období.
- Odstoupení pana Vašici z výkonného výboru a doplnění výkonného výboru o pana Pokorného.
- Odvolání pana ing.Holuba z výkonného výboru - pro 19 členů, 1 proti a 7 se zdrželo hlasování.
- Přidružení sekce 1:8 IC k sekci 1:8 Buggy vedené panem Kapičkou - odsouhlaseno jednohlasně.
- Přidružení sekce E 1:12 k sekci E 1:10 Track vedené panem Strupkem, pro 20 členů, proti 1, 7 se zdrželo hlasování.
- Odsouhlasení a potvrzení členů výkonného výboru v jejich funkcích.
- Projednat činnost revizní komise a předložit klubům zprávu RK o hospodaření výboru RCAČR.
- Mandát výkonnému výboru změnit pravidla podmínek startování na závodech MČR a volných
závodech pořádaných členskými kluby RCAČR takto: každý jezdec, který se zúčastní těchto závodů musí mít platný členský průkaz RCAČR. Pro účast na závodech MČR je nutná i licence závodního jezdce. Pro otevřené MČR je možné nahradit chybějící licenci zvýšeným startovným.
Rozdíl mezi startovným a zvýšeným startovným bude odvedeno pořadatelem do pokladny RCAČR.
- Jednohlasně bylo odsouhlaseno zajištění internetových stránek RCAČR a nákladů s tím spojených.
- Jednohlasně bylo odsouhlaseno zakoupení nových měřících transponderů v rozsahu nutném pro pro zprovoznění republikových měřících zařízení.
- Pověřuje výkonný výbor rozhodnutím o výši členských příspěvků na rok 2002, členská základna navrhuje zvýšení o 200 až 400 Kč.

ad. 10. Závěrem poděkoval president RCAČR ing.Ungr všem zástupcům za práci v klubech a za aktivní účast na dnešní valné hromadě.

Zpracoval: Václav Strupek.
Odsouhlasil: ing. Radomír Ungr.


 

Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.