RC AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

 

Zápis

ze zasedání Valné hromady RC autoklubu České republiky

 

Datum konání: 28.2.2004 Praha 10.00 hod

Přítomni za výkonný výbor: L.Kaninová, V. Strupek, Z.Kapička, M.Kubička

Přítomni za členskou základnu: viz prezentační listina, která je nedílnou součástí zápisu

Program:

1.      Úvod a uvítání účastníků VH

2.      Seznámení a odsouhlasení programu VH

3.      Volba návrhové a mandátové komise

4.      Zpráva o činnosti výkonného výboru a jednotlivých sekcí

5.      Zpráva o stavu hospodaření

6.      Volba prezidenta a doplňující volby do výkonného výboru

7.      Změna stanov

8.      Diskuse

9.      Zpráva mandátové komise

10.  Předložení návrhu návrhové komise na usnesení Valné hromady

11.  Závěr

 

 

1) Valnou hromadu zahájila paní Lucie Kaninová, přivítala všechny účastníky. Pan Zdeněk Kapička omluvil odstupujícího prezidenta Ing. Radomíra Ungra, který byl v době konání VH na zahraniční dovolené.

2) Byl přednesen program Valné hromady, projednán a odsouhlasen.

3) Návrh složení návrhové komise: předseda pan Martin Kubička, + 2 členové – zvoleni jednohlasně.

Návrh složení mandátové komise: předseda pan Václav Strupek, členové Ing.Drahoslav Hejtmánek a pan Daniel Vávra – zvoleni jednohlasně.

4) Předsednictvo informovalo shromáždění o své činnosti v loňském roce, jednotliví předsedové sekcí referovali o stavu kategorií.

Byla kritizována aktivita Ing. R.Ungra, který již před rokem avizoval svůj odchod z funkce z pracovní zaneprázdněnosti.

Pan Martin Kubička ocenil reprezentaci M.Bayera na MS.

Pan Radek Třešňák představil svojí sekci Rallye, která je začleněna do RC AČR už druhým rokem.

Předsednictvo vyjádřilo částečné uspokojení nad funkčností webových stránek.

Paní Lucie Kaninová informovala o zatím neúspěšném pokusu Ing. Ungra vyvolat jednání se Svazem modelářů ČR o případném začlenění do Svazu.

5)        Paní Lucie Kaninová předložila stav hospodaření. V roce 2003 hospodařil RC autoklub České republiky se ziskem 16 550,18 Kč. Stav hospodaření je součástí zápisu. Rozpočet pro letošní rok by měl být vyrovnaný, bude součástí některého z následujících zápisů z výkonného výboru, nejpozději do konce 1.pololetí.

6) I přes odsouhlasený program byla změna pořadí na shromáždění a následovala diskuse. Diskuse byla velmi divoká a prudká s ostrými výměnami názorů.

Velmi diskutabilním tématem byla povinnost prokazovat se na závodech MČR platnou licencí. Kluby nesouhlasily se stejnou výší licencí pro všechny kategorie. Příspěvek: pan Václav Strupek, Ing. Drahoslav Hejtmánek, pan Radek Třešňák, pan Martin Vinš.

Dalším bodem do diskuse byla pravomoc předsedů sekcí, kluby žádají vytvoření odborných komisí, které by určovali hospodaření jednotlivé sekce. Předsednictvo bylo kritizováno za malou a zároveň i velkou kompetenci při rozhodování. Kluby si žádají samofinancování sekcí.

Výše startovného na závodech pořádaných jednotlivými kluby

Stanovení klíče k účasti na Valné hromadě, nebylo v pozvánce jasně uvedeno. Klub RC Poříčí nad Sázavou neměl splněný počet členů na Valné hromadě.

Předsedu sekce by si měli zvolit členové dané kategorie a VH je pouze odsouhlasí,nikoliv volí.

Volební období prezidenta RC autoklubu České republiky.

Pravidelnost konání Valné hromady.

Financování reprezentantů ME , MS a GP.

Zajištění AMB (počítacího zařízení) pro závody MČR autoklubem České republiky a současný stav AMB.

7) Byl odsouhlaseno, že kandidáti budou zvoleni nadpoloviční většinou hlasů. Kandidáti na funkci prezidenta RC autoklubu ČR, na doplňující funkce předsedy sekce (E1:10 Off Road, 1:10 IC Scale, Rallye) a revizní komise se krátce představili a odpovídali na dotazy z pléna. Seznam kandidátů je přiložen k zápisu z Valné hromady. Nadpoloviční většinou byla do funkce prezidenta zvolena paní Lucie Kaninová. Valná hromada odsouhlasila, že ostatní funkce budou obsazeny podle veřejného hlasování většinou hlasů. Tímto byl zvolen pan Pavel Kryll předsedou sekce E1:10 Off Road, pan Zdeněk Dubák předsedou sekce 1:10 IC Scale, pan Radek Třešňák předsedou sekce Rallye, pan Miroslav Jurenka předsedou revizní komise a pan Petr Žák a Lubomír Galia členy revizní komise.

8) Valná hromada odsouhlasila změnu stanov ve smyslu změny prezidenta RCAČR a tím i změnu sídla RCAČR.

Dále odsouhlasila zkrácené volební období ze čtyř let na dva roky.

9) Zpráva mandátové komise – Valné hromady se zúčastnilo 52 delegátů z přihlášených 56 zástupců klubů, což je více než 50% a Valná hromada byla usnášení schopná.

10) Zápis návrhové komise z VH dne 28.2.2004

-         Návrh mandátové a návrhové komise

Obě komise schváleny ( u NK se zdržel 1 hlas)

-         Odsouhlasení způsobu voleb formou nadpoloviční většinou

-         Návrh na změnu Stanov RCA CR

-         Funkce sekretáře

-         Volba předsedů sekcí na návrhy členů jednotlivých sekcí

-         Návrh na dobu činnosti 2 roky

-         Valná hromada svolána 1 x za rok

-         Nové sídlo RCA CR dle bydliště nového presidenta

-         Schválení členského klubového příspěvku 1 000,- CZK

-         Schválení povolení startu na MČR pouze s platnou licencí

-         Odsouhlasení výše členských příspěvků 300,-

-         Odsouhlasení výše poplatků za licence 300 + 900

-         Postupový klíč na VH

-         Schválení bodu 13,7 Stanov

-         Schválen stav hospodaření za rok 2003

 

Volba předsedy revizní komise – Jurenka Miroslav

 

 

11) Všem poděkovala Lucie Kaninová všem účastníkům za účast na Valné hromadě. Valná hromada skončila v cca 15.hodin a zástupci klubů se rozešli v nespokojené náladě.

 

 

 

Zapsala: Lucie Kaninová, M. Kubička


Předávací listina
Prezenční listina 1
Prezenční listina 2